Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Orzecznictwo PKA

Baza orzecznictwa PKA zawiera stanowiska Komisji w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac PKA, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te,  mają służyć ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów PKA w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne. Należy jednak podkreślić, że członkowie i eksperci PKA przy dokonywaniu oceny lub formułowaniu opinii powinni mieć na względzie w każdym indywidualnym przypadku przede wszystkim zapewnienie jakości kształcenia i możliwość osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się, a także respektować autonomię uczelni w zakresie opracowania koncepcji kształcenia.

 Baza orzecznictwa PKA

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020