ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Zgłoś propozycję! Wyślij zgłoszenie!

dłoń męzczyzny w ciemnym garniturze z palcem wskazującym wycelowanym w symbol koperty pocztowej

Celem prowadzenia działań doskonalących jest wykorzystanie potencjału Uczelni oraz promowanie dobrych praktyk w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

Procesy doskonalenia jakości kształcenia obejmują działania związane z: wydaniem rekomendacji wynikających z wyników pomiarów jakościowych, realizowanych na Uniwersytecie,  realizacją zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz  realizacją propozycji działań doskonalących, zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 167 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 285)

Zmieniajmy wspólnie naszą Uczelnię! Zgłoś swój pomysł!

Za pośrednictwem skrzynki zgłoszeniowej członkowie społeczności akademickiej mogą przesyłać propozycje działań doskonalących, dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu.

Zgłaszane przez Państwa pomysły i wskazówki mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania Uniwersytetu (np. kwestii organizacyjnych, oferty dydaktycznej, infrastruktury, obowiązujących procedur administracyjnych, itp.).

Prosimy o zgłoszenia, formułowane w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia, raporty z wewnętrznych pomiarów oraz uwagi otrzymywane od instytucji akredytujących lub współpracujących z Uczelnią.

Informacja zostanie przekazana niezwłocznie Prorektorowi ds. Kształcenia, zaś osoba zgłaszająca otrzyma wiadomość na temat realizacji jej zgłoszenia.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020