Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Doskonałość dydaktyczna Uczelni

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 877 870,03 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 868,85 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania kadry oraz studentów w działania na rzecz jakości kształcenia przez włączanie ich w prace dot. udoskonalania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy oraz wspomaganie ich aktywności w obszarze doskonalenia procesów kształcenia, postaw projakościowych, ewolucji oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji.

Opis projektu:
Projekt zakłada działania udoskonalające obecny System Zapewniania Jakości Kształcenia poprzez:
1. Wypracowanie nowych standardów działania przez opracowanie map udoskonalonych procesów realizowanych w Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy
2. Realizację szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie
1) Obsługa studentów niepełnosprawnych; Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi; Rozwiązywanie sporów; Kontakt z osobami manipulującymi, agresywnymi i roszczeniowymi; Komunikacja z osobami z zaburzeniami zdrowia psych; Komunikacja z osobami uzależnionymi; itp. .
2) Nowoczesne metody dydaktyczne – dydaktyka ogólna, metodyka, emisja głosu oraz szkolenia dedykowane uwzględniające specyfikę dyscypliny np. szkolenie z metod i technik kształcenia na odległość.
3. Przeprowadzenie warsztatów udoskonalania metod opracowywania kursów e-learning.
4. 4 bloki szkoleń dla nauczycieli akademickich CM UMK z metod prowadzenia zajęć z przedmiotów klinicznych, zabiegowych oraz praktycznego wykorzystania anatomii prawidłowej do nauki przedmiotów klinicznych.

W projekcie zaplanowano udział 295 pracowników Uczelni.

Szkolenia – Nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia wspierające działania w systemie jakości

Szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów przedklinicznych, klinicznych oraz praktycznego wykorzystania anatomii do nauki przedmiotów klinicznych

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020