Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Księga jakości

KSIĘGA JAKOŚCI

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 Spis treści

  1. Informacje ogólne
  2. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy
  3. Kształcenie
  4. Dokumentowanie przebiegu studiów i proces dyplomowania
  5. Rekrutacja
  6. Regulamin studiów i sprawy studenckie
  7. Polityka kadrowa i prowadzenie zajęć dydaktycznych
  8. Biuro Karier
  9. Aktualizacje

 

  1. Informacje ogólne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, został utworzony w 1945 roku staraniem przybyłych po wojnie pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet czerpie inspiracje z dziedzictwa tych uczelni oraz nawiązuje do tradycji akademickich Pomorza i Ziemi Chełmińskiej. W 2004 roku do UMK została włączona Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, obecnie Collegium Medicum UMK.

UMK realizuje swoje zadania statutowe w części toruńskiej, w skład której wchodzi 13 Wydziałów:

oraz w części bydgoskiej, w skład której wchodzą 3 Wydziały:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). Uczelnia jest sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, przyjętej 18 września 1988 roku w Bolonii. W 2019 roku UMK uzyskał status uczelni badawczej i bierze udział w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, wspierającym najlepsze polskie uczelnie, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi.

 Zasadnicze akty prawne:

Przepis reguluje: Uchwała Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz.120, z późn. zm.)

Przepis reguluje: Uchwała Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2021 r. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2021-2026.

Przepis reguluje: Zarządzenie Nr 165 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 listopada 2019 r. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 367, z późn. zm.)

 

 Władze Uczelni:

 

2. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy

Na UMK działa wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia i organizacji pracy, zwany Systemem Doskonałości Akademickiej (SDA), mający na celu budowanie kultury jakości, dobrej atmosfery i wysokiej efektywności pracy, zadowolenie pracowników i doktorantów, efekty ekonomiczne oraz renomę Uniwersytetu.

Przepis konstytuujący wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Uchwała Nr 45 Senatu UMK z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r., poz. 378)

Za realizację zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy odpowiadają:

Obsługę administracyjną SDA zapewnia Dział Kształcenia. Wsparcie informatyczne SDA zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów jest zadaniem Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK – w części toruńskiej i Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Collegium Medicum  – w części bydgoskiej.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia jest organem opiniodawczo – doradczym rektora. W jej skład wchodzą przedstawiciele wydziałów i innych jednostek dydaktycznych Uczelni oraz przedstawiciele studentów. Wybrani członkowie Rady wchodzą w skład Zespołu Monitorującego, kierowanego przez prorektora właściwego ds. kształcenia. Zespół Monitorujący podejmuje bieżące działania niezbędne do wdrażania i funkcjonowania SDA.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 164 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 283 z późn. zm.)

Wydziałowi koordynatorzy ds. jakości kształcenia i wydziałowe rady ds. jakości kształcenia

Do zadań wydziałowych koordynatorów oraz rad wydziałowych należy zapewnienie skutecznego działania SDA na poziomie wydziałów poprzez nadzór i koordynację działań niezbędnych do jego efektywnego funkcjonowania.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 390)

Procedury zapewniające jakość kształcenia:

Działania doskonalące

Celem prowadzenia działań doskonalących jest wykorzystanie potencjału Uczelni oraz promowanie dobrych praktyk w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

Procesy doskonalenia jakości kształcenia obejmują działania związane z: wydaniem rekomendacji wynikających z wyników pomiarów jakościowych, realizowanych na Uniwersytecie,  realizacją zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz  realizacją propozycji działań doskonalących, zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 167 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 285)

Hospitacja zajęć dydaktycznych

Procedura służy zarządzaniu i koordynacji procesem nadzoru merytorycznego i oceny realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia. Działania w niej realizowane służą weryfikacji i doskonaleniu oferty dydaktycznej, ocenie procesu kształcenia a także wykorzystywane są w ocenie okresowej nauczycieli akademickich.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 438 z późn. zm.)

Ocena zajęć dydaktycznych

Procedura oceny zajęć dydaktycznych przez ich uczestników służy wdrażaniu rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia a także jest wykorzystywana w ocenie pracy nauczycieli. Badanie dotyczy wszystkich prowadzonych w Uczelni zajęć dydaktycznych i przeprowadzane jest za pomocą systemu USOS.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 212 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r., poz. 381)

Badanie satysfakcji studentów

Celem regulacji jest doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy na Uniwersytecie na podstawie badania,  skierowanego do studentów, dotyczących wskazania poziomu zadowolenia z programu studiów, realizacji zajęć dydaktycznych, infrastruktury, organizacji studiów, obsługi administracyjnej, komunikacji wewnętrznej oraz ogólnej satysfakcji.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 211 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie procedury badania satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r., poz. 380)

Badanie satysfakcji pracowników

Celem procedury badania satysfakcji pracowników jest doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy na Uniwersytecie, na podstawie badania, skierowanego do pracowników, dotyczących wskazania poziomu zadowolenia z wizerunku, władz Uniwersytetu, bezpośredniego przełożonego, współpracy, komunikacji, warunków pracy, wynagrodzenia i możliwości rozwoju.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 210 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r., poz. 379)

Badanie losów absolwentów

Celem procedury monitorowania losów absolwentów jest wprowadzenie regulacji dotyczących monitoringu losów zawodowych absolwentów oraz wykorzystywania jego wyników do poprawy jakości kształcenia i dostosowania programów studiów do potrzeb rynku pracy.

W badaniach biorą udział absolwenci UMK w czasie: 6 miesięcy oraz 3-4 lat, po zakończeniu studiów. Badanie prowadzone jest przez Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 439)

Identyfikacja oczekiwań

Uczelnia posiada procedurę identyfikacji oczekiwań studentów oraz oceny poziomu ich spełnienia.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 235 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów oraz oceny poziomu ich spełnienia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 378)

3. Kształcenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi studia zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

W ofercie dydaktycznej uczelni znajdują się studia wyższe, o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, które obejmują: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie; studia trzeciego stopnia (doktoranckie) – od roku akademickiego 2019/2020 prowadzone w ramach szkół doktorskich; studia podyplomowe; kursy dokształcające oraz szkolenia.

Studenci oraz doktoranci mogą kształcić się na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Uczelnia posiada przepisy regulujące proces tworzenia kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, form studiów i specjalności, a także pozwalające na uruchomienie, na istniejącym kierunku, studiów w języku obcym lub w trybie kształcenia na odległość, jak również określa jednolite wytyczne dla programów studiów.

Szczegółowe przepisy dotyczące oferty dydaktycznej i programów studiów:

Przepisy dotyczące studiów podyplomowych

 Inne działania dotyczące kształcenia

Komisja ds. Kształcenia

Komisja ds. Kształcenia Uniwersytetu jest organem opiniująco – doradczym rektora, w skład którego wchodzą przedstawiciele wydziałów, jednostek dydaktycznych oraz studentów i doktorantów. Komisja ocenia i opiniuje kluczowe kwestie dotyczące kształcenia, m.in. tworzenie i likwidację studiów wyższych, programy studiów wyższych oraz inne istotne kwestie dotyczące kształcenia w skali uczelni.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 201 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2020-2024 (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 328, z późn. zm.) – ostatni akt powołujący – komisja działa nieprzerwanie od roku 2012.

 Potwierdzanie efektów uczenia się:

Uczelnia posiada przepisy i procedury pozwalające na potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się, uzyskanych poza uczelnią.

Przepisy szczegółowe:

4. Dokumentowanie przebiegu studiów i proces dyplomowania

Dokumentacja studiów, obejmująca album studentów, teczki akt osobowych studentów,  księgę dyplomów, prowadzona jest zgodnie z przepisami z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. W Uczelni obowiązują indeksy elektroniczne.

Przepisy szczegółowe:

5. Rekrutacja

Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Przepisy szczegółowe:

6. Regulamin studiów i sprawy studenckie

Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. Uczelnia reguluje rodzaj, wysokość, kryteria i tryb przyznawania studentom świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przepisy szczegółowe:

Regulamin studiów

7. Polityka kadrowa i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Funkcjonujące na Uczelni przepisy określają organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z nim prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Ustalają także zakresy obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych, ich wymiar i zasady rozliczania oraz inne kwestie związane z charakterem pracy nauczycieli akademickich. Przyjęte regulacje określają także zasady etyczne obowiązujące w Uczelni oraz wprowadzają regulacje antydyskryminacyjne i antymobbingowe.

Przepisy szczegółowe:

8. Biuro Karier

W UMK od 1993 roku działa Biuro Karier. Pracownicy Biura Karier wspierają studentów i absolwentów na rynku pracy, informują, prowadzą indywidualne konsultacje i profesjonalne szkolenia. Dział odpowiada także za przeprowadzenie badań losów absolwentów oraz opracowuje wyniki badań.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK

9. Aktualizacje

Przegląd i aktualizacja Księgi Jakości dokonywane są na bieżąco, co najmniej raz na 6 miesięcy.

Aktualizacje Księgi Jakości wymagają akceptacji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystkie wersje Księgi są rejestrowane oraz stanowią dokumentację funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podstawa prawna ogłoszenia: Zarządzenie Nr 141 Rektora UMK z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny z 2020 r., poz. 253)

Aktualizacja: 16 lutego 2024 r.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020