Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Jakość Kształcenia.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna – Rektorat

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje ogólne

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla OzN – 8 miejsc.

W obiekcie znajdują się 3 pary drzwi wejściowych: główne drzwi prowadzące do Rektoratu od str. wschodniej, główne drzwi prowadzące do SPNJO (pochylnia) od strony północnej oraz drzwi prowadzące do Działu Promocji i Informacji od strony północnej. Wymieniono stare wycieraczki „z oczkami” powyżej 1 cm, które stanowiły przeszkodę dla OzN na nowe płaskie z profilami aluminiowymi. Wejścia realizowane są z poziomu gruntu-placu, jednakże budynek otoczony jest od wszystkich stron schodami, które można ominąć za pomocą podjazdów dla OzN (od strony południowej i północnej).

Wszystkie pary drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz dwie windy, które nie są dostosowane do przewozu OzN, nie posiadają one również oznaczenia w Braille’u ani też sygnalizacji głosowej.

Rozkład pomieszczeń

W budynku jest recepcja, szatnia oraz jedna toaleta dla OzN (na parterze od strony północnej). Naprzeciw wejścia znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

Wyposażenie wspomagające

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -10 szt. (portiernia, Ip.-pok.nr 110, IIp.-pok.nr 206,212,216, IIIp.-pok. nr 312,IVp.-pok. nr 407,409, Vp.-pok.nr 508,513).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku znajduje się jedno krzesło ewakuacyjne do transportu OzN-korytarz naprzeciw wind na IVp., ponadto zostało przeprowadzone szkolenie z jego obsługi.

W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020