Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Wyniki badania satysfakcji pracowników i studentów

Dostępne są wyniki pomiarów satysfakcji studentów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przeprowadzone w roku 2020. Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorczymi wynikami badania.

Badanie satysfakcji pracowników 2020

Badanie satysfakcji studentów 2020

więcej informacji

zdjęcie

Zgłaszanie propozycji działań doskonalących

Zgłoś Swój pomysł!

 

więcej informacji

zdjęcie

Powołanie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

Na mocy Zarządzenia Rektora UMK Nr 195/2020 z dnia 21 września 2020 roku została powołana Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

Przewodniczącym Uczelnianej Rady został dr Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, zaś jego zastępcą dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK. 

W skład Rady weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów i jednostek dydaktycznych, studenci i doktoranci oraz przedstawiciele administracji Uczelni, nadzorujący procesy jakości kształcenia.

 Zadaniem Rady jest:

  • promowanie idei ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz budowania kultury projakościowej w Uniwersytecie, poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, opiniowanie działań związanych z wdrażaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy;
  • formułowanie propozycji usprawnień w postaci rekomendacji kierowanych do Rektora UMK na podstawie wyników pomiarów realizowanych w Uniwersytecie;
  • monitorowanie funkcjonowania procedur jakościowych;
  • przedstawianie rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Rady wraz z opinią w sprawie efektów funkcjonowania systemu;
  • rozpatrywanie spraw wniesionych przez prorektora właściwego ds. kształcenia.

Wybrani przez przewodniczącego członkowie Rady wchodzą w skład Zespołu Monitorującego kierowanego przez prorektora właściwego ds. kształcenia.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 195/2020 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024

 

więcej informacji

zdjęcie

Baza orzecznictwa PKA

Polska Komisja Akredytacyjna rozpoczęła prowadzenie bazy orzecznictwa, służącej wypracowywaniu stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska zawarte w bazie orzecznictwa służą ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów Komisji w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne.

Informacje o składzie Zespołu ds. orzecznictwa PKA oraz wydane stanowiska dostępne są pod adresem: https://www.pka.edu.pl/baza-orzecznictwa-pka/

 

 

 

więcej informacji

Archiwum

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020