Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Rada dla lepszego kształcenia

Prof. Andrzej Sokala, prof. Arkadiusz Karwacki i prof. Rafał Haffer podczas spotkania, które odbyło się w gabinecie rektora. Na ławie, przy której siedzą, leżą wydruki z przeprowadzonej analizy wyników badań
W spotkaniu z JM Rektorem uczestniczyli przedstawiciele Rady: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (przewodniczący Rady) i dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (wiceprzewodniczący Rady) fot. fot. Andrzej Romański

17 marca odbyło się coroczne spotkanie JM Rektora UMK z przedstawicielami Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Poświęcone było omówieniu wyników systemowych pomiarów realizowanych w poprzednim roku akademickim oraz rekomendacji, które wypracowali członkowie Rady na podstawie uzyskanych wyników.

Podczas spotkania JM Rektor zapoznał się z wynikami badań oceny zajęć dydaktycznych oraz satysfakcji studentek, studentów, pracowników i pracowniczek. Analizie poddane zostały oceny roku akademickiego 2021/2022. Przedstawiciele Rady zarysowali zróżnicowanie zwrotności w pomiarach realizowanych na poszczególnych wydziałach i w jednostkach UMK, dane statystyczne obrazujące ocenę zajęć dydaktycznych oraz poziom satysfakcji wybranych grup, a także zestaw problemów i potrzeb społeczności zgłoszonych w trakcie badań wraz z rekomendacjami, które wypracowała Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia.

fot. Andrzej Romański

Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. zagadnienia związane z wynagrodzeniami (w tym systemem premiowania i nagradzania), ścieżek awansowych pracowników dydaktycznych, zalet i ograniczeń trybu ukrywania komentarzy w ocenie zajęć dydaktycznych, problemów i potrzeb w zakresie komunikacji wewnątrz uczelni.

Spotkanie służyło jednocześnie zapoznaniu Rektora z postępami realizacji projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni" realizowanego na UMK w ramach konkursowej ścieżki projektowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ma to pomóc usprawnić procesy zapewniania jakości i doskonalenia kompetencji kadr dydaktycznych UMK. Zgodnie z harmonogramem dalszych działań w systemie zapewniania jakości kształcenia JM Rektor poinformuje społeczność UMK o realizacji zgłoszonych postulatów i planowanych działaniach usprawniających. 

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020